Udostępnianie plików i folderów

Udostępniając zasoby komputera m.in. foldery mamy dostęp do nich z innych komputerów w sieci. Możemy użytkownikom sieci nadać uprawnienia do odczytu lub odczytu i modyfikacji danych. Począwszy od systemu Windows XP mamy możliwość do używania Prostego udostępniania plików.

Używając ten typ udostępniania udostępniamy folder wszystkim użytkownikom danej sieci ustawiając odpowiednie uprawnienia dla udostępnionych zasobów oraz uprawnienia plików NTFS.W tej sytuacji system używa konta Gość dla wszystkich osób logujących się z sieci. Oprócz tego mamy możliwość użycia klasycznego udostępniania podobnego do zastosowanego udostępniania w systemie Windows 2000. Przy udostępnianiu folderu musimy ustawić odpowiednie uprawnienia zasobów oraz uprawnienia plików NTFS. W tej sytuacji możemy zróżnicować uprawnienia dla poszczególnych użytkowników lub grup (np. niektórym zezwolić na pełny dostęp, a innym tylko na odczyt). Możemy również ograniczyć liczbę jednoczesnych połączeń. W tym przypadku jednak musimy utworzyć odpowiednie konta użytkowników na komputerze, z którego udostępniamy pliki. Aby przełączyć się pomiędzy tymi modelami udostępniania udajemy się do Panelu sterowania , gdzie klikamy odnośnik Opcje folderów. Przełączamy się na zakładkę Widok. Odszukujemy wpisu Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) i zaznaczamy go lub odznaczamy w zależności od tego jaki model udostępniania chcemy używać, a następnie klikamy OK.

Udostępnianie plików i folderów 1.png

Oprócz opisanych wyżej modeli udostępniania istnieje jeszcze starszy model znany z systemów Windows 95/98/Me. Polegał on na przypisywaniu haseł do każdego udostępnionego zasobu jednego do odczytu, a drugiego do pełnego dostępu. Kiedy użytkownik sieciowy próbował użyć zasobu udostępnionego , system żądał podania hasła. W zależności od wpisanego hasła określany był poziom dostępu. System nie sprawdzał kto chce uzyskać dostęp do zasobu, dlatego też każdy kto znał hasło mógł bezproblemowo dostać się do niego.

Włączanie udostępnienia zasobów.

Najprostszym sposobem skonfigurowania komputera do udostępniania folderów, plików i drukarek jest uruchomienie Kreatora konfiguracji sieci. Jeśli nie uruchomiliśmy go jeszcze klikamy PPM na folder, który chcemy udostępnić, a następnie udajemy się do zakładki Udostępnianie. Klikamy hiperłącze Kreatora konfiguracji sieci.

Udostępnianie plików i folderów 2.png

(Jeśli okno Udostępnianie wygląda inaczej, oznacza to, że udostępnianie jest już włączone.)

Przechodzimy kolejno przez kroki kreatora według uznania oraz typu używanej sieci. Po zakończeniu konfiguracji możemy utworzyć Dysk konfigurowania sieci. Przykładowo klikamy Po prostu zakończ kreatora; nie potrzebuję uruchamiać go na innych komputerach, a następnie Dalej i Zakończ. Zgadzamy się na ponowne uruchomienie komputera klikając Tak.

Jeśli pominęlibyśmy kreatora, a w następnym oknie kliknęlibyśmy Po prostu włącz udostępnianie plików wówczas aktywowane zostałoby konto Gość oraz usunięte z listy kont zasady Odmowa dostępu do tego komputera z sieci. Jednak ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecane używane tej opcji.

UWAGA Jeśli nie zamierzamy używać opcji Proste udostępnianie plików, a planujemy utworzenie na każdym komputerze kont dla użytkowników, którzy potrzebując dostępu do udostępnionych folderów sieciowych nie musimy włączać udostępniania w opisany powyżej sposób.

Używanie konta gość do prostego udostępniania.

1. Klikamy PPM na folder lub partycję, którą chcemy udostępnić, a następnie Udostępnianie i zabezpieczenia. Jeśli udostępniamy partycję pojawi się okno, w którym klikamy łącze Jeśli masz świadomość ryzyka , ale mimo to chcesz udostępnić katalog główny dysku, kliknij tutaj.

2. Zaznaczamy opcję Udostępnij ten folder w sieci.

3. Wpisujemy nazwę udziału (jest to nazwa, która będzie widoczna w sieci).

4. Możemy zaznaczyć opcję Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików, aby użytkownicy sieci mogli tworzyć i modyfikować nasze pliki.

Udostępnianie plików i folderów 3.png

5'. Klikamy OK. Od tej pory nasz folder będzie widoczny w Moich miejscach sieciowych.

Ukrywanie udostępnionego folderu przed przypadkowymi użytkownikami.

Aby ukryć udostępniony folder do nazwy udziału dodajemy znak $. Przykładowo Testowy$. Od tej pory nie będzie on widoczny dla użytkowników przeglądających sieć za pomocą folderu Moje miejsca sieciowe lub Eksploratora Windows. Użytkownicy, którym powierzymy nazwę tego folderu będą mogli uzyskać do niego dostęp wpisując jego nazwę włączając $ w miejscu, gdzie można wpisywać ścieżki sieciowe np. pasek Adresu.

Udostępnianie plików i folderów 4.png

Udostępnianie poprzez model klasyczny - ograniczanie dostępu do udziałów- wstęp.

Korzystając z klasycznego udostępniania mamy możliwość kontrolowania dostępu do każdego zasobu oraz nadania uprawnień. Uprawnienia nadajemy konkretnym użytkownikom, określamy listy ACL dla każdego obiektu w udziale oraz użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do zasobu nie są logowani jako goście, lecz jeśli nazwa i hasło użytkownika sieciowego odpowiada nazwie i hasłu konta znajdującego się na komputerze wówczas system uwierzytelnia takie konto jako lokalne.

1. Udajemy się do Panelu sterowania, a następnie Opcji folderów.

2. Klikamy zakładkę Widok, po czym odznaczamy opcję Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) i klikamy OK.

3. Klikamy PPM na Mój komputer > Zarządzaj > Użytkownicy i grupy lokalne > Użytkownicy.

4. Klikamy PPM na puste pole, a następnie Nowy użytkownik....

5. W polu Nazwa użytkownika oraz Hasło na każdym komputerze, który znajduje się w grupie roboczej wpisujemy takie same dane, aby konta mogły logować się na inne komputery jako konto lokalne.

6. Odznaczamy pole Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu, a następnie zaznaczamy Hasło nigdy nie wygasa, po czym klikamy OK.

Udostępnianie folderu.

1. Klikamy PPM na ikonę folderu lub partycji, którą chcemy udostępnić, a następnie Udostępnianie i zabezpieczenia...

2. Zaznaczamy opcję Udostępnij ten folder, a następnie wpisujemy lub pozostawiamy domyślną nazwę udziału. Oprócz tego możemy wpisać komentarz oraz ograniczyć liczbę maksymalnych połączeń poprzez Limit użytkowników. Dopuszczalne maksimum dopuszcza do 10 użytkowników.

Udostępnianie plików i folderów 5.png

Klikamy OK. Od tej pory udostępniony folder będzie widoczny w sieci.

Czynności te powtarzamy na każdym komputerze grupy roboczej.

Zarządzanie uprawnieniami udostępnionego folderu.

1. Klikamy PPM na ikonę folderu lub partycji, którą chcemy udostępnić, a następnie Udostępnianie i zabezpieczenia...

2. Klikamy odnośnik Uprawnienia.

3. Zaznaczamy nazwę użytkownika lub grupy, którą chcemy zarządzać.

4. Nadajemy według uznania uprawnienia klikając Zezwalaj lub Odmów lub zostawiając puste pole przy pozycjach Pełna kontrola, Zmiana (odczyt, zapis, zmiana nazwy, usuwanie plików, bez możliwości tworzenia nowych plików) , Odczyt, a następnie dwukrotnie klikamy OK.

Udostępnianie plików i folderów 6.png

Aby usunąć nazwę z listy Nazwa grupy lub użytkownika, zaznaczamy ją i klikamy Usuń. Aby dodać nazwę do listy, klikamy Dodaj, a następnie w oknie dialogowym wpisujemy nazwy użytkowników lub grup, które chcemy dodać.

Przykładowy widok okna po dodaniu grupy:

Udostępnianie plików i folderów 7.png

Zarządzanie udostępnionymi folderami.

Aby używać przystawki Foldery udostępnione musimy być członkiem grupy Administratorzy lub Użytkownicy zaawansowani oraz mieć wyłączone Proste udostępnianie plików.

1. Klikamy PPM na Mój komputer , a następnie Zarządzaj.

2. Udajemy się do następującej lokalizacji: Narzędzia systemowe > Foldery udostępnione.


Przeglądanie i modyfikowanie właściwości udziału.


W folderze Udziały znajdują się wszystkie udostępnione foldery. Oprócz tych udostępnionych przez nas udostępnione są wszystkie partycje, których udziały są ukryte. Są one udostępnione po to, aby zdalnie (np. pomoc techniczna) mogła uzyskać dostęp do nich. Możemy tutaj Zatrzymać udostępnianie danego folderu lub partycji, zmieniać nazwę udziału, ustawić limit użytkowników, zmienić jego uprawnienia oraz zmienić zabezpieczenia dyskowe (NTFS).

Udostępnianie plików i folderów 8.png


Udziały administracyjne.


Udziały administracyjne są tworzone przez system operacyjny. Ich nazwa kończy się znakiem $. System ogranicza dostęp do nich tylko do kont z uprawnieniami administracyjnymi. Poniżej znajduje się opis udziałów administracyjnych:

Udostępnianie plików i folderów 9.png


Usuwanie udziałów administracyjnych.


1. Klikamy Start > Uruchom, a następnie w oknie dialogowym wpisujemy regedit.

2. Odszukujemy następujący klucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters.

3. Klikamy PPM na puste pole > Nowy > Wartość DWORD.

4. Wpisujemy nazwę AutoShareServer. Klikamy dwukrotnie na nowy wpis i nadajemy mu wartość 0.

5. Powtarzamy czynności z punktów 3 oraz 4, lecz jako nazwę wpisujemy AutoShareWks.

Udostępnianie plików i folderów 10.png

6. Zamykamy edytor rejestru i ponownie uruchamiamy komputer. Od tej pory udziały administracyjne zostaną usunięte.


Tworzenie nowego udziału.


1. Klikamy PPM na Mój komputer , a następnie Zarządzaj.

2. Udajemy się do następującej lokalizacji: Narzędzia systemowe > Foldery udostępnione.

3. Klikamy PPM na puste pole, a następnie Nowy udział pliku....

4. Klikamy Dalej >, po czym uzupełniamy pola w oknie dialogowym i ponownie Dalej >.

Udostępnianie plików i folderów 11.png

5. Ustawiamy uprawnienia dla folderu udostępnianego i ponownie klikamy Dalej > i OK.


Usuwanie udziału.


Aby usunąć udział klikamy PPM na udział, a następnie Zatrzymaj udostępnianie. Pojawi się monit, gdzie klikamy Tak.


Przeglądanie i rozłączanie sesji.


Każdy użytkownik, który łączy się z naszym komputerem tworzy sesję. Aby zobaczyć kto jest połączony z naszym komputerem oraz jakie otworzył piliki w Folderach udostępnionych klikamy Sesje. Możemy tu rozłączyć dowolną lub wszystkie sesje. Klikamy PPM na sesję, a następnie Zamknij sesję, aby zakończyć pojedynczą sesję. Aby zakończyć, zaś wszystkie sesje klikamy PPM na puste pole, a następnie Rozłącz wszystkie sesje, aby zamknąć wszystkie otwarte sesje, po czym klikamy Tak w oknie dialogowym.


Przeglądanie i zamykanie plików.


Klikamy Otwarte pliki w drzewie konsoli Foldery udostępnione, aby zobaczyć listę udostępnionych plików, które są aktualnie otwarte dla innych użytkowników. Aby zamknąć pojedynczy plik klikamy na niego PPM, a następnie Zamknij otwarty plik. Aby, zaś zamknąć wszystkie otwarte pliki klikamy PPM na Otwarte pliki w drzewie konsoli, po czym klikamy Odłącz wszystkie otwarte pliki, a następnie Tak.

Uzyskiwanie dostępu do udostępnionego folderu na innym komputerze.

1. Udajemy się do Moich miejsc sieciowych, a następnie klikamy Wyświetl komputery grupy roboczej.

2. Dwukrotnie klikamy na komputer, z którego dane chcemy odczytać.

3. Jeżeli konto użytkownika, którego używamy do zalogowania się nie posiada odpowiednich uprawnień pojawi się okno dialogowe, w którym musimy podać nazwę konta i hasło konta, które je posiada.

Zabezpieczenia NTFS.

1. Klikamy PPM na folder lub plik, którego uprawnienia chcemy zmienić, a następnie Właściwości.

2. Przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia.

3. W polu Nazwy grupy lub użytkownika dodajemy lub usuwamy nazwy grup i użytkowników, które mają mieć dostęp do tego pliku.

4. Przykładowo zostawiamy użytkownika test i w dolnym polu okna Uprawnienia dla test zaznaczamy opcję Pełna kontrola - Zezwalaj.

5. Oprócz tego przykładowo klikamy Dodaj..., a następnie wpisujemy nazwę grupy Użytkownicy zaawansowani, po czym klikamy OK.

6. Nadajemy uprawnienia przykładowo dla Wyświetlania zawartości folderu oraz Odczytu.

Udostępnianie plików i folderów 12.png

7. Klikamy OK. Od tej pory nadane przez nas uprawnienia wejdą w życie.

Dziedziczenie uprawnień.

Aby opisać dziedziczenie uprawnień przykładowo posłużę się 3 folderami o nazwie 1, 2 i 3.

1. Klikamy PPM na folder 1, a następnie Właściwości.

2. Klikamy na kartę Zabezpieczenia. Przykładowo grupa Wszyscy ma pełną kontrolę.

3. Folder 2 będzie miał takie same uprawnienia jak folder 1 ze względu na dziedziczenie uprawnień. Aby to zmienić w jego karcie Zabezpieczenia klikamy Zaawansowane. W nowym oknie odznaczamy wpis Dziedzicz po obiekcie nadrzędnym wpisy uprawnienia stosowane do obiektów podrzędnych. Uwzględnij je razem w wpisami tutaj zdefiniowanymi. Pojawi nam się komunikat, w którym przykładowo klikamy Usuń.

Udostępnianie plików i folderów 13.png

4. Klikamy Dodaj i wpisujemy przykładowo Wszyscy. Ustawiamy uprawnienia np. Pełna kontrola, a następnie klikamy OK , OK i OK.

5. Udajemy się do zakładki Zabezpieczenia folderu 3. Ponownie będzie zaznaczona opcja dot. dziedziczenia, lecz tym razem po folderze o nazwie 2.

 

Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto